Om Verksamheten

Verksamheten startades 1987 och 2005 började Omar Vasquez Del Pino arbeta i företaget, som han sedan övertog 2012. När företaget startades arbetade man enbart med lackering, nu tillhandahåller vi även tjänster som transport, montering, demontering samt målning av stommar m.m. på plats hos kunden.

Arninge Kök & Lackering AB renoverar och lackerar kök, möbler, dörrar och annan inredning. Vi lackerar även metallföremål och ytterdörrar.

Genom vårt miljö- och kvalitetsarbete strävar vi efter att minimera miljöutsläpp och strävar mot produktens höga slutkvalitet.
Det enda vi har bestämt i förväg är den höga kvaliteten. Den får du på köpet.

Vi strävar alltid efter efter att hålla en mycket hög kvalitet på våra tjänster, vare sig det gäller själva lackering eller kundservicen. Kvalitetstänkande genomsyrar hela vårt arbete. God kommunikation genom hela projektet leder alltid till nöjda kunder!

Miljöcertifiering. Arninge Kök och Lackerings kvalitet- och miljöcertifiering är likvärdig med Målarmästarnas Miljöledningssystem ISO 9002 och ISO 1401.

Miljöpolicy

  • Vi följer de lagar som gäller för miljöskydd
  • Vi uppfyller kraven i Målarmästarnas miljöcertifiering
  • Vi hushållar med resurser, vatten och energi
  • Vi begränsar uppkomsten av avfall och ser till att avfall som kan återvinnas sorteras
  • Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel.

Personalpolicy. Företaget har en noggrann procedur när man anställer medarbetare, med bland annat läkarundersökning innan man påbörjar anställning. Samt är man noggrann med att följa regler, lagar och förordningar som gäller för miljö- och arbetarskydd.

Kundens tillfredsställelse är nyckeln till vår framgång.
Som kund till Arninge kök och lackering vill vi att du ska känna att vårat samarbete genomsyras av en hög kvalitet och en stor trygghet. Arninge kök och lackering använder sig i sitt dagliga arbete av de regler och rutiner som finns för kvalitetsledning enligt ISO 9002. Ett mål för framtiden är att långsiktigt och systematiskt arbeta mot en certifiering enligt denna norm. För att uppnå detta skall:

Tjänster utföras av/med kompetenta och engagerade medarbetare. Arninge kök och lackering skall också aktivt söka kompetensutveckling av sina medarbetare och därigenom stimulera till ett högt kvalitetstänkande.

Arninge kök och lackering verkar aktivt genom att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete på alla plan samt ha tydliga och mätbara mål som är vägledande i förbättringsarbetet.
Arninge kök och lackering arbeta efter gällande lagar och förordningar för verksamheten. Arninge kök och lackering framstå som det självklara alternativet.

Sammantaget skall ovan nämnda punkter utgöra en stabil grund för Arninge kök och lackering kvalitetspolicy. Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för upprätthållandet av kvalitetsledningssystemet. Det är således varje medarbetares ansvar att känna till och verka efter Arninge kök och lackering kvalitetspolicy.

Kvalitetspolicy. Som personal på Arninge kök och lackering  betraktar vi oss alla som kunder åt varandra. Detta sätter kunden i centrum och bidrar till en produkt som är i kvalitet minst enligt kundens önskemål.

Detta innebär också att vi åtar oss att leverera rätt mängd, i rätt tid, på rätt plats. För att nå dessa mål är det av största vikt att vi individuellt och gemensamt aktivt strävar efter ständiga förbättringar – alla ingår i ett lag där var och en fyller sin funktion.